Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności z powodu:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapa placówek medycznych nie jest dostępna,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Pawlikowska, sp1barczewo@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 514 82 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek szkoły – Budynek A

 2. 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia główne, dwa od ul. Wojska Polskiego i jedno od ul. Harcerskiej. Do wejścia głównego nie prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Od drzwi wejściowych do sekretariatu, w którym pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji, występują ograniczenia w postaci schodów.
 3. 2. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody.
 4. W budynku nie ma wind.
 5. 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. 4. Na terenie szkoły jest parking dla samochodów osobowych z wyznaczonym miejscem parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak na smyczy i w kagańcu – tylko w czasie zajęć lekcyjnych (gdy na korytarzach nie ma dzieci).

 8. Budynek szkoły – Budynek B

 9. 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne, od strony pomnika i od strony parkingu. Przy wejściu do budynku występują ograniczenia w postaci schodów i progów. Od drzwi wejściowych do korytarza, w którym pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji, występują ograniczenia w postaci schodów.
 10. 2. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 11. 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak na smyczy i w kagańcu – tylko w czasie zajęć lekcyjnych (gdy na korytarzach nie ma dzieci).

 13. Budynek szkoły – Hala

 14. 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, od strony parkingu. Przy wejściu do budynku występują ograniczenia w postaci schodów i progów. Od drzwi wejściowych do korytarza, w którym pracownik obsługi udziela niezbędnych informacji, nie występują ograniczenia w postaci schodów.
 15. 2. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal i szatni. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 16. 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 17. 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak na smyczy i w kagańcu – tylko w czasie zajęć lekcyjnych (gdy na korytarzach nie ma dzieci).
 18. Teren szkoły z barierami architektonicznymi: wysokie krawężniki chodników

 19. Budynek szkoły C – Biblioteka

 20. 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Wojska Polskiego. Przy wejściu do budynku występują ograniczenia w postaci schodów i progów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 21. 2. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal i trzech toalet. Do pozostałych sal prowadzą schody, w budynku nie ma wind.
 22. 3. W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 23. 4. Na terenie szkoły jest parking dla samochodów osobowych z wyznaczonym miejscem parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 24. 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak na smyczy i w kagańcu – tylko w czasie zajęć lekcyjnych (gdy na korytarzach nie ma dzieci).


Udogodnienia


 1. Na terenie szkoły jest parking dla samochodów osobowych z wyznaczonym miejscem parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

 1. Budynek C (Biblioteka) jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Teren szkoły z barierami architektonicznymi: wysokie krawężniki chodników.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.